Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Black Friday”

(dalej „Regulamin”)

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Black Friday” zwanego dalej „Konkursem”, jest Sancode Mateusz Solecki z siedzibą w Dobry 9, 14-407 Godkowo, NIP: 578-306-51-64, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. . Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
  Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/sciencesupplementspl (zwanej dalej „Fanpage”)
 5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 8. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 22 listopad 2020 roku od godziny 19:00 do dnia 26 listopad 2020 roku do godziny 23:59.
 9. W ramach Konkursu Organizator oferuje możliwość wygrania Nagrody, którą jest produkt marki Science Supplements – do wyboru przez zwycięzcę:
  – suplement na oddech suplement na oddech RespirAid, saszetka 510 g, 1 szt lub
  – probiotyk dla koni Gut Balancer Express, saszetka 580g, 1 szt lub
  – suplement uspokajający dla koni ProKalm, saszetka 336g, 1 szt.
 10. Konkurs polega na wybraniu jednego z oferowanych suplementów Science Supplements, dodania zdjęcia swojego konia oraz opisania dlaczego koń potrzebuje konkretnego suplementu, w formie komentarza do postu zamieszczonego na Fanpage.
 11. Udostępnienie tego postu jest dobrowolne i nie jest to wymagane aby wziąć udział w konkursie.
 12. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania większej ilości zwycięzców
 14. Organizator wybierze komentarz, który jego zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób
  zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 15. Wynik konkursu zostanie podany w osobnym wpisie na Fanpage do dnia 29 listopada 2020 roku do godziny 23:59.
 16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
  za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 17. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską do zwycięzcy konkursu. Wysyłka jest możliwa tylko na terytorium Polski. Koszt przesyłki ponosi Organizator Konkursu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
  fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
  wykluczony z Konkursu.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora (w formie papierowej lub elektronicznej sklep@sciencesupplements.pl) w terminie do dnia 27 listopada 2020. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 21. Z Konkursu wykluczone są osoby, pracujące dla Organizatora.
 22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
  aplikacji ze strony Facebook’a
 25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.